Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Od 1 lipca 2021 r. macie możliwość złożenia dokumentów do KRS poprzez Portal Rejestrów Sądowych w zakładce e-formularze KRS. Zatem aktualnie wszystko odbywa się elektronicznie. Złożenie jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy KRS wyraźnie Wam to umożliwi. O dokumentach w wersji papierowej jeszcze napiszę następnym razem w kontekście załączników.

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Jeśli chcecie korzystać z Portalu Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS zaczynacie od założenia konta użytkownika z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwaliikowanego lub osobistego. Po założeniu konta możecie już z niego korzystać. Przygotowywać wnioski, pisma, podpisywać elektronicznie, opłacać i wysyłać. Wszystko siedząc przed własnym komputerem. Podpis elektroniczny pod wnioskami możecie złożyć z wykorzystaniem podpisu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub usług eDowodu osobistego (podpisu osobistego). Jeśli sami nie chcecie zajmować całą obsługą KRS to możecie ją zlecić radcy prawnemu lub adwokatowi.

Wymagania systemowe

Jakie są wymagania systemowe to wszystko przeczytacie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych, a zatem:

Rekomendowanymi przeglądarkami są aktualne i wspierane przez producenta wersje przeglądarek: Chrome, Edge (Chromium), Firefox. W przypadku używania przeglądarki Safari występuje ograniczenie związane z podpisywaniem dokumentów z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. W celu prawidłowego działania aplikacji wymagane jest, aby przeglądarka pozwalała na: obsługę wyskakujących okienek i otwieranie nowych kart przeglądarki, działanie skryptów (Javascript), używanie plików cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu monitora to 800X600. Zalecane jest używanie monitorów o wyższej rozdzielczości – rekomendowane 1920×1080 (Full HD). Podpisywanie dokumentów i wniosków przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz e-dowodu realizowane jest z wykorzystaniem dedykowanego komponentu KIR Szafir SDK Web Module. Wymaga to: zainstalowanej w systemie operacyjnym aktualnej wersji środowiska uruchomieniowego Java JRE (dostępne na stronie internetowej https://www.java.com), instalacji dedykowanego rozszerzenia Szafir SDK, instalacji oprogramowania Szafir Host. Program instalacyjny oprogramowania Szafir SDK oraz Szafir Host jest automatycznie uruchamiany przy pierwszej próbie złożenia podpisu z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Instrukcje na Portalu Rejestrów Sądowych

Na stronie Portalu Rejestrów Sądowych znajdziecie też instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystko znajdziecie w zakładce POMOC. Jeśli będziecie mieć problemy to po zalogowaniu do systemu również w zakładce POMOC możecie skorzystać z Formularza zgłoszeniowego do Kontaktu z Centrum Wsparcia, ewentualnie skorzystać z kontaktu telefonicznego.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Zapewne słyszeliście, że czeka nas elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r. Zatem już od jutra.

Biorąc pod uwagę, że 1 lipca 2021 r. jest już trzecim terminem wejścia przepisów to mam spore wątpliwości.

Niestety nie ma możliwości, aby sprawdzić w praktyce jak to będzie działać. Wobec tego możecie liczyć na kolejne wpisy na blogu w tym temacie.

Dzisiaj wpis jedynie informacyjny o podstawowych założeniach.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające procedurę składania wniosków do KRS.

Wszelkie wnioski, a także pisma do KRS będziecie mogli składać wyłącznie elektronicznie.

Zatem całość korespondencji pomiędzy spółką akcyjną a KRS odbywać się będzie elektronicznie poprzez dedykowany do tego system. Dotyczy to również skarg, zażaleń i apelacji.

Jednak już dalsze pisma procesowe składane do sądu II instancji będziecie składać w formie papierowej. Póki co, informatyzacja obejmuje postępowanie rejestrowe przed sądem I instancji.

KRS również będzie do Was wysyłać korespondencję wyłącznie w formie elektronicznej.

Wysyłane do KRS dokumenty będziecie musieli podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Opłaty do KRS również będą wnoszone elektronicznie.

Papierowe wnioski do 30 czerwca 2021 r.

Dzisiaj zatem jest ostatni dzień na złożenie wniosku do KRS w formie papierowej.

Jeśli więc zwlekaliście ze złożeniem dokumentów to koniecznie zróbcie to dzisiaj. Dokumenty możecie wysłać pocztą poleconą do północy 30 czerwca. Liczy się data stempla pocztowego.

Wnioski papierowe złożone do KRS po 30 czerwca nie wywołają zakładanych skutków prawnych i KRS dokona ich zwrotu.

Korzyści cyfryzacji KRS

Sam pomysł na cyfryzację postępowania przed KRS jest bardzo dobry. Obawiam się jednak, że początki będą trudne.

Jak to zresztą zwykle bywa. Awarie i błędy systemu raczej nas nie ominą. Założenia są ambitne.

System ma pomóc w wypełnianiu dokumentów i eliminowaniu błędów.

Czy tak będzie? Czy nowy system wyeliminuje błędy i będzie ułatwieniem dla spółek? Zobaczymy. Czas pokaże.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Aneta Kułakowska31 maja 2021Komentarze (0)

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć czym jest sprawozdanie rady nadzorczej.

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe i z działalności spółki to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej związanych z podsumowaniem roku obrotowego.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie rady nadzorczej

Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie, na którym członkowie rady nadzorczej dokonują oceny i sporządzają z niej sprawozdanie.

Musicie zatem wszystko zaplanować tak, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. Pamiętajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Dostęp rady nadzorczej do dokumentów

Sprawozdanie rady nadzorczej w zakresie zgodności ze stanem faktycznym oraz z księgami i dokumentami spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ma później wpływ na uchwały podejmowane przez akcjonariuszy.

Aby sporządzić sprawozdanie, członkowie rady mają prawa wglądu do wszelkiej dokumentacji spółki. Mają również prawo żądania sprawozdań i wyjaśnień od członków zarządu i pracowników spółki. W ramach swoich obowiązków rada może dokonywać sprawdzenia stanu majątku spółki. Co do zasady, przegląd dokumentacji powinien się odbywać w siedzibie spółki. A jeśli spółkę obsługuje zewnętrzne biuro rachunkowe to powinno ono udostępnić wszelkie dokumenty, które w tym zakresie posiada.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czym jest sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej?

Pytanie od Czytelniczki bloga.

Całkiem niedawno pisałam o obowiązkach związanych z podsumowaniem roku obrotowego 2020. Zapewne wiecie, że sporządzenie sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków zarządu spółki akcyjnej wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Zarząd zobowiązany jest również do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Gdybym miała odpowiedzieć krótko to powiedziałabym, że sprawozdanie z działalności spółki to skrócony opis tego co działo się w spółce akcyjnej przez cały ostatni rok obrotowy.

Jeśli zerkniecie w przepisy to dowiecie się, że sprawozdanie z działalności powinno zawierać wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki, w tym ocenę efektów jej działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji spółki, oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniu finansowym. A nawet informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia. Oprócz informacji finansowych pisemne sprawozdanie zarządu powinno zawierać informacje podstawowe, w tym o siedzibie i adresie spółki, położeniu zakładów produkcyjnych czy oddziałów, formie prawnej jednostki gospodarczej, o jej działalności i liczbie zatrudnionych pracowników.

Żaden przepis jednak nie podaje gotowego wzoru sprawozdania z działalności. Określa tylko zakres informacji, które powinny być w nim zawarte. Jednak katalog informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności nie jest zamknięty. Wskazuje nam jedynie pewien zakres minimalny pozostawiając zarządowi spółki decyzję co do zakresu sprawozdania.

Zakres sprawozdania z działalności spółki

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1)zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2)przewidywanym rozwoju jednostki;

3)ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4)aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5)udziałach własnych, w tym:

a)przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c)w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

d)liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6)posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7)instrumentach finansowych w zakresie:

a)ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b)przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Przykładowe zestawienie informacji do sprawozdania z działalności 

Poniżej zamieściłam przykładowe zestawienie informacji do ujęcia w sprawozdaniu z działalności spółki akcyjnej.

Informacje ogólne

 1. Podstawowe informacje o spółce
 2. Kapitał zakładowy spółki
 3. Organy spółki
 4. Akcjonariusze spółki
 5. Organizacja spółki
 6. Obszary działalności podstawowej spółki

Sytuacja finansowa spółki

 1. Ocena sytuacji finansowej
 2. Analiza rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów i przepływów pieniężnych
 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe
 4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego
 5. Przyjęta przez spółkę polityka zarządzania ryzykiem finansowym i zastosowane instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem

Ocena działalności spółki

 1. Podsumowanie wyników i kierunki rozwoju działalności spółki
 2. Pozyskanie nowych rynków zbytu i wdrożenie nowych produktów/usług
 3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/przedsiębiorstw/udziałów/akcji
 4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
 5. Przewidywany rozwój spółki w nadchodzącym okresie

Pozostałe obszary

 1. Zatrudnienie i ochrona środowiska naturalnego
 2. Istotne zdarzenia po dacie bilansu
 3. Inne informacje.

Oświadczenia zarządu spółki

 1. Oświadczenie zarządu spółki dotyczące sprawozdania finansowego spółki.
 2. Wnioski zarządu do zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Do tematu sprawozdania z działalności jeszcze powrócę. Postaram się odpowiedzieć na pytania Czytelników bloga.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zatem oficjalnie mogę napisać, że mamy przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020. W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. Z treścią rozporządzenia możecie zapoznać się na stronie dziennikustaw.gov.pl.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Powyższe oznacza, że oficjalnie otrzymaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Decyzja Ministerstwa Finansów o wydłużeniu terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020.

Wpis Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020 jest oczywiście aktualny, jednak do terminu na sporządzenia sprawozdania finansowego dodajecie 3 miesiące. Termin przesuwa się Wam na 30 czerwca 2021 r. Do 30 czerwca przesuwa się Wam również termin na sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za 2020 rok.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.