Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy Waszym zdaniem należy do KRS podać adres do doręczeń członków rady nadzorczej?

Nie bez powodu zadałam to pytanie. Jeśli ktoś z Was ostatnio składał wniosek do KRS po dłuższej przerwie to jestem przekonana, że przynajmniej część z Was musiała uzupełniać braki. Chodzi mi głównie o adresy do doręczeń członków zarządu, prokurentów, a także osób uprawnienionych do powołania zarządu. Dzisiaj o adresie do doręczeń, ale tym razem w odniesieniu do rady nadzorczej.

Zatem, czy musicie obowiązkowo składać adres do doręczeń członków rady nadzorczej do KRS czy nie? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Adres do doręczeń członków rady nadzorczej

Adres do doręczeń członków rady nadzorczej

W zdecydowanej większości spółek akcyjnych to rada nadzorcza jest organem uprawnionym do powołania członków zarządu. A to oznacza, że jesteście zobowiązani przekazać do KRS adresy do doręczeń członków rady nadzorczej. Oczywiście jeśli u Was tez rada nadzorcza powołuje członków zarządu. Nie dotyczy to tych spółek akcyjnych, w których rada nadzorcza nie ma żadnego wpływu na skład zarządu.

Jaki adres członka rady nadzorczej wskazać?

Ustawa o KRS nie wprowadza ograniczeń w zakresie samych adresów do doręczeń. Możecie zatem wskazać dowolny adres członka rady nadzorczej na terenie Polski, Unii Europejskiej lub poza nią. Pamiętajcie jedynie o tym, że jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, wskazujecie pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Zatem adresem do doręczeń może być również adres spółki czy numer skrytki pocztowej. Nie ma wymogu, aby to był adres zameldowania czy zamieszkania.

Wzór listy osób uprawnionych do powołania członków zarządu znajdziecie tutaj.

Warto wiedzieć, że złożenie wyłącznie samej listy osób uprawnionych do powołania członków rady nadzorczej czy jej aktualizacja nie wymaga składania wniosku o wpis zmian KRS Z3 i wnoszenia opłaty. Możecie taką listę złożyć bez załączania jej do wniosku o wpis zmian. Jeśli jednak składacie wniosek KRS Z3 wnosząc o wpis zmian to wówczas taka lista jest dodatkowym obowiązkowym załącznikiem, jeśli do tej pory go nie składaliście lub jeśli w międzyczasie zaszły jakieś zmiany w adresach do doręczeń.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej?

Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wznowienie działalności gospodarczej spółki akcyjnej

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty KRS

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Pytacie: Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej?

Koronawiorus, pandemia czy Covid-19 odmieniane są ostatnio przez wszystkie przypadki. Dla wielu spółek akcyjnych nastał trudny czas. Czas ograniczeń, spowolnienia w działaniu lub zahamowania jakiejkolwiek działalności. Nie pozostaje nic, poza tym, aby się jakoś dostosować. Dlatego też w ostatnim czasie dostaję tak dużo wiadomości związanych m.in. z zawieszeniem działalności. Dostaję od Was mnóstwo pytań, na które nie jestem w stanie indywidualnie odpowiedzieć. O zawieszeniu działalności pojawił się do tej pory na blogu jeden wpis Zawieszenie działalności spółki akcyjnej. Dlatego też dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wpisem.

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej?

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej

Jeśli chcecie zawiesić działalność spółki akcyjnej to musicie dokonać wpisu w KRS. Zatem do KRS składacie następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek KRS-Z62
  • uchwałę zarządu spółki o zawieszeniu działalności
  • oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników

Wniosek KRS-Z62 podpisuje zarząd zgodnie z reprezentacją. Do wniosku dołączacie uchwałę i oświadczenie. Wniosek o wpis zawieszenie nie podlega żadnej opłacie. Wniosek składacie do KRS na biurze podawczym lub wysyłacie pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Aktualnie w związku z ograniczeniami proponuję wniosek wysłać pocztą.

Pamiętajcie, że data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku w KRS lub data jego wysłania pocztą.

Możecie zawiesić działalność spółki na okres maksymalnie 24 miesięcy. Po upływie tego okresu i wznowieniu działalności na choćby jeden dzień, możecie złożyc kolejny wniosek o zawieszenie na  okres 24 miesięcy.

Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników

Oświadczenie jest jednym z dokumentów jaki musicie złożyć do KRS. W tym przypadku rzeczywiście chodzi o pracowników, a więc osoby zatrudnione na umowę o pracę.  Pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączący korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w spółce, nie są brani pod uwagę. W przypadku zatem zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w spółce udzielającej tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Zatem oświadczenie o niezatrudnianiu nie dotyczy osób, które wykonują w spółce pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia, dzieła czy umów o współpracę.

Zawieszenie działalności spółki akcyjnej – odpowiedzi na pytania Czytelników

Ile razy można zawiesić działalność spółki?

Spółka może zawieszać oraz wznawiać wykonywanie działalności gospodarczej wielokrotnie. Ustawa tego nie ogranicza, Czas jednorazowego zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Po jego upływie można wznowić działalnośc i ponownie ją zawiesić.

Kto podpisuje wniosek o zawieszeniu?

Wniosek do KRS o zawieszenie działalności podpisuje zarząd zgodnie z reprezentacją, ewentualnie prokurent zgodnie z reprezentacją. A w trakcie likwidacji likwidator  lub likwidatorzy zgodnie z reprezentacją. Na podstawie pełnomocnictwa również radca prawny czy adwokat.

Co może spółka akcyjna w trakcie zawieszenia?

Spółka akcyjna nie może wtedy dokonywać żadnych czynności prawnych, z wyjątkiem tych, które są wskazane w art. 25 ust, 2 prawa przedsiębiorców, a zatem:

„W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1)może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2)może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3)może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4)ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5)wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6)może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7)może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; (….)”

Czy spółka może wystawić fakturę w trakcie zawieszenia?

W okresie zawieszenia spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. Możecie jednak zbywać środki trwałe spółki i wyposażenie spółki. Za ich sprzedaż możecie wystawić fakturę. Najlepiej będzie jeśli uzgodnicie to z księgową.

Postępowania w trakcie zawieszenia

Zawieszenie działalności spółki nie sprawia, że zawieszeniu podlegają postępowania sądowe, podatkowe czy administracyjne. Spółka może więc w nich uczestniczyć. Spółka może w tym czasie pozywać i być pozwaną. Mogą być wobec niej wydawane decyzje.  Kontrole zus czy urzędu skarbowego w tym  czasie również mogą się odbyć.

Obowiązki spółki akcyjnej w czasie zawieszenia

Spółka w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ma obowiązek:

  • regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  • poddania się kontroli.

Jeśli pojawią się kolejne pytania warte wpisu na blogu to zapewne taki wpis powstanie. Życzę powodzenia i dużo zdrowia!

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wznowienie działalności gospodarczej spółki akcyjnej

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Nie tak dawno pojawił się wpis Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Tym razem krótki wpis aktualizacyjny. Otóż, w przypadku części spółek akcyjnych nastąpiło wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.  W myśl dotychczasowych przepisów spółki akcyjne były zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 r. Pomimo tego, że zgłoszenia dokonujecie wyłącznie poprzez system teleinformatyczny to ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu o kolejne trzy miesiące.

Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568) wydłużyła termin zgłoszenia do rejestru. Dotyczy on jedynie spółek akcyjnych, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli przed dniem 13 października 2019 r. Spółki akcyjne zatem mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

Niestety zmiana nie dotyczy spółek akcyjnych aktualnie rejestrowanych. W ich przypadku termin pozostaje bez zmian. Wszystkie spółki wpisane do KRS po dniu 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić dane beneficjentów rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wpisu do KRS. Ten sam termin dotyczy zgłoszenie aktualizacyjnego. On również pozostaje bez zmian.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wznowienie działalności gospodarczej spółki akcyjnej

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

O zawieszeniu działalności spółki akcyjnej już pisałam. Zawieszenie nie trwa wiecznie, więc warto wziąć na tapet wznowienie działalności gospodarczej społki akcyjnej.

Wznowienie działalności gospodarczej społki akcyjnej

Wznowienie działalności gospodarczej społki akcyjnej

Ja już zdecydujecie, że czas zakończyć zawieszenie działalności gospodarczej, to zarząd podejmuje uchwałę o wznowieniu działalności. Następnie wypełniacie wniosek KRS-Z62 i załączacie do niego uchwałę o wznowieniu działalności. Wniosek do KRS o wpis wznowienia nie podlega żadnym opłatom. Wystarczy więc, że go odpowiednio uzupełnicie i opatrzycie podpisami zgodne z reprezentacją spółki. Składacie wniosek do KRS na biurze podawczym lub wysyłacie pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza od dnia złożenia lub wysłania wniosku do KRS.

Jeśli jednak nie złożycie wniosku o wznowienie przed upływem 24 miesięcy od daty zawieszenia to KRS dokona z urzędu wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Strona internetowa spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie? Czy wniosek do KRS podpisuje odwołany czy nowy członek zarządu? Kto podpisuje dokumenty do KRS po zmianie członka zarządu? KRS Z3 – kto podpisuje po odwołaniu i powołaniu prezesa zarządu? 

Te pytania i im podobne bardzo często pojawiają się w mailach od Was.

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie

Kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach zarządzie?

W temacie powołania członków zarządu możecie poczytać w ebooku, który znajdziecie na blogu do pobrania. Z kolei o odwołaniu pojawiły się dotychczas dwa wpisy na blogu: Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej oraz Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS. Dzisiaj zamierzam odpowiedzieć na pytania o to kto podpisuje wniosek KRS Z3 po zmianach w zarządzie. Wiem, że nie jesteście do końca pewni kto po zmianach w zarządzie może złożyć wniosek KRS Z3 o wpis zmian w zarządzie. Czy po odwołaniu członka zarządu i powołaniu nowego członka zarządu, wniosek o wpis zmian w KRS podpisuje poprzedni czy nowy członek zarządu.

Przede wszystkim zasada, o której musicie pamiętać jest taka, że wniosek do KRS podpisuje aktualny na dzień sporządzenia wniosku KRS Z3 zarząd spółki. Jeśli więc w Waszej spółce akcyjnej odwołano członków zarządu i powołano nowy skład zarządu to nowy zarząd ma obowiązek sporządzić, podpisać i złożyć dokumenty do KRS. Poprzedni skład zarządu wraz z dniem jego odwołania traci uprawnienia do reprezentacji spółki akcyjnej. A zatem nie ma możliwości podpisania w imieniu spółki wniosku o wpis zmian do KRS.

Oczywiście poza aktualnym zarządem wniosek do KRS może podpisać prokurent czy prokurenci zgodnie z reprezetacją czy radca prawny lub adwokat jako pełnomocnicy spółki.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Koronawirus a składanie wniosków do KRS

Ważne dla spółek akcyjnych daty związane z dematerializacją

Strona internetowa spółki akcyjnej

Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej a KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl