Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak wskazać pierwszy rok obrotowy w spółce akcyjnej, gdy spółka została założona w trakcie roku?

Jedno z wielu podobnych do siebie pytań o rok obrotowy w spółce. Wypadało więc kolejny wpis poświęcić odpowiedzi na powtarzające się pytania w tym zakresie. Tak też czynię i zapraszam do czytania.

Zwykle w statucie spółki akcyjnej rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Wydaje się to najprostsze i najwygodniejsze rozwiązanie. I z tym raczej nie macie problemów. Zastanawia Was jak określić pierwszy rok obrotowy w spółce, która rozpoczyna działalność w trakcie roku kalendarzowego.

Pierwszy rok obrotowy w spółce akcyjnej

Pierwszy rok obrotowy w spółce akcyjnej

Rokiem obrotowym, za który sporządzacie sprawozdanie finansowe w spółce zwykle jest rok kalendarzowy. Ustalając zapisy statutu spółki u notariusza macie możliwość określenia roku obrotowego, w tym pierwszego roku obrotowego. Sporządzając statut macie tak naprawdę dwie możliwości, w zależności od tego w jakim miesiącu spółka rozpoczyna działalność. W zdecydowanej większości spółek rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym i taki przypadek poruszę.

Jeśli spółka akcyjna rozpoczyna działalność w pierwszej połowie roku to zakończenie roku obrotowego będzie na koniec tego roku, w którym rozpoczęła działalność. Dla przykładu, gdy spółka rozpoczęła działalność 20 czerwca 2020 roku to pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2020 r., nawet jeśli to raptem ponad 6 miesięcy.

Z kolei jeśli spółka akcyjna rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku to wówczas możecie rok obrotowy zakończyć tego samego roku lub na koniec następnego. Zatem jeśli spółka rozpoczęła działalność 20 sierpnia 2020 roku to pierwszy rok obrotowy może zakończyć się 31 grudnia 2020 r. lub 31 grudnia 2021 r. Decyzja należy do Was. Przepisy ustawy o rachunkowości dają Wam możliwość wyboru. Wybierając wariant drugi, możecie księgi rachunkowe spółki za pierwszy rok połączyć z księgami rachunkowymi za rok następny. A to oznacza, że sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy możecie połączyć ze sprawozdaniem finansowym za rok następny. W naszym przykładzie wariantu drugiego pierwszy rok obrotowy będzie trwał od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i za ten okres sporządzacie sprawozdanie.

Zapisy w statucie spółki

Jeśli zatem chcecie skorzystać z możliwości wydłużenia pierwszego roku obrotowego to zadbajcie o odpowiedni zapis w statucie. Biorąc pod uwagę, że sporządzenie sprawozdania finansowego czy badanie sprawozdania to zawsze dodatkowy koszt, warto o tym pomyśleć na etapie planowania zapisów statutu spółki.

Przykładowy zapis w statucie spółki, jeśli spółka akcyjna rozpocznie działalność w drugiej połowie 2020 r.

Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2021 roku.      

**********

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

Aneta Kułakowska11 lipca 2020Komentarze (0)

Dzisiaj wpis CRBR ostatnie dni na zgłoszenie. Dla większości z Was w najbliższy poniedziałek 13 lipca mija termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych spółki. O CRBR pisałam już na blogu dwukrotnie we wpisach: Zgłoszenie spółki akcyjnej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Wielu z Was nie ma pojęcia o tym obowiązku zarządu. Wcale się nie dziwię. Zmian przepisów w ostatnim czasie jest naprawdę sporo. Część z Was jest przekonana, że obowiązek Was nie dotyczy, ponieważ jedynym akcjonariuszem jest inna spółka, ewentualnie jest wielu rozdrobnionych akcjonariuszy lub brakuje akcjonariusza większościowego.

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

CRBR ostatnie dni na zgłoszenie

Większość z Was podczas ustalania beneficjentów rzeczywistych spółki kieruje się zasadą akcjonariusza większościowego. Jesteście przekonani, że beneficjentem jest osoba fizyczna będąca akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji. Jeśli takiej nie ma, ewentualnie jeśli wszystkie akcje posiada inna spółka, wychodzicie z założenie, że u Was nie ma beneficjenta i nie musicie dokonać zgłoszenia. Otóż, nic bardziej mylnego.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

W  art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definicja beneficjenta rzeczywistego nie jest katalogiem zamkniętym. Można powiedzieć, że jedynie podpowiada Wam kim przykładowo jest beneficjent rzeczywisty w spółce. A to oznacza, że nie zawsze musi to być akcjonariusz większościowy. Nie ma prostego wzoru ustalenia beneficjenta, który będzie pasował do każdej spółki. Każda spółka jest inna. Czasem jest tak, że pomimo wyraźnego akcjonariusza większościowego spółkę kontroluje lub nią faktycznie ”rządzi” ktoś inny. Czasem jest to drobny akcjonariusz, czasem członek zarządu, członek rady nadzorczej czy prokurent. Ewentualnie osoba z zewnątrz. Nie ma gotowego rozwiązania pasującego do każdej spółki akcyjnej.

Zauważcie, że w przywołanym przepisie jest mowa o tym, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Wobec tego dokonując ustalenia beneficjenta musicie zwracać uwagę nie tylko na ilość posiadanych akcji, a także na faktyczny wpływ na funkcjonowanie spółki. I w ten sposób znajdziecie odpowiedź.

Oczywiście może zdarzyć się również tak, że nie będzie możliwości ustalenia beneficjentów rzeczywistych. Wówczas  wskazujecie osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w spółce, czyli najczęściej członków zarządu.

Czy każda spółka akcyjna musi dokonać zgłoszenia?

Wszystkie spółki akcyjne, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r. Zgłoszenia do CRBR nie dokonują spółki akcyjne publiczne  w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nowa spółki akcyjna

Termin 13 lipca oczywiście nie dotyczy spółek, które są w trakcie zakładania lub czekają na rejestrację w KRS. Spółki akcyjne wpisane do KRS po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wpisu do KRS.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych dokonujecie w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl

Do dokonania zgłoszenia potrzebujecie kwalifikowanego podpisu elektronicznego ub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba lub osoby  uprawnione do reprezentacji spółki. A zatem zarząd spółki zgodnie z reprezentacją lub prokurent czy prokurenci zgodnie z reprezentacją.

Pełnomocnik spółki nie może dokonać zgłoszenia

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR. Zgłoszenia dokonują jedynie osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Czy spółka akcyjna w likwidacji dokonuje zgłoszenia?

Spółka akcyjna w likwidacji również dokonuje zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje likwidator lub likwidatorzy zgodnie z reprezentacją.

Czy zawieszona spółka akcyjna dokonuje zgłoszenia?

Spółka akcyjna w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia do CRBR.

Czy beneficjentem rzeczywistym w spółce akcyjnej jest zawsze akcjonariusz?

Nie zawsze.

Jeśli zajdzie taka potrzeba to przygotuję kolejny wpis dotyczący zgłoszenia. Odpowiedzi na wiele pytań związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych znajdziecie na stronie www.gov.pl.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

O pełnomocnictwie pisałam we wpisie Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu. Przy okazji zwyczajnych walnych zgromadzeń powracają pytania o wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie. W takim razie dzisiaj we wpisie zamieszczę prosty wzór takiego pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Wzór pełnomocnictwa na zwyczajne walne zgromadzenie

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo na walne zgromadzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej. Jednak do ksiegi protokołów wystarczy załączenie wyłącznie kopii pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwem możecie upoważnić pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu. Możecie też upoważnić go do samego udziału bez wykonywania prawa głosu. Zwykle jednak pełnomocnictwo obejmuje uczestniczenie i głosowanie na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Pamiętajcie, że członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jeśli są jednocześnie akcjonariuszami to oczywiście mogą brać udział i głosować we własnym imieniu. Poza tym, akcjonariusz ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących m.in. udzielenia absolutorium. Powyższe ograniczenia dotyczą spółki akcyjnej niepublicznej.

Wzór pełnomocnictwa 

Poniżej zamieszczam przykładowy prosty wzór pełnomocnictwa. Wystarczy je uzupełnić, wydrukować i podpisać.

 

………….., dnia ………….

Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ja niżej podpisany ………………  – akcjonariusz spółki pod firmą ……….. Spółka Akcyjna z siedzibą w ……….. (KRS …..) niniejszym upoważniam Pana ……………………… legitymującego się dowodem osobistym ……………. do uczestnictwa w moim imieniu i do wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu ………. 2020 roku.

Podpis akcjonariusza

 

Mam nadzieję, że wzór Wam się przyda.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Nowelizacja k.s.h. z 2019 roku wprowadziła obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje miały być zdematerializowane. Dotyczy to głównie Waszych spółek. Spółki akcyjne niepubliczne mogły wydawać akcjonariuszom dokumenty akcji w formie papierowej. Uchwalona 30 kwietnia tarcza antykryzysowa 3.0 przesuwa terminy elektronizacji akcji o 2 miesiące. A to oznacza, że dokumenty akcji wygasną z mocy prawa 1 marca 2021 r.

Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych

Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych

Obowiązkowa dematerializacja akcji oznacza szereg nowych obowiązków zarządów spółek akcyjnych. Konsekwencją nowelizacji będzie zakaz emisji i wydawania akcji w formie dokumentu oraz wyeliminowanie takich akcji z obrotu. W zamian pojawi się obowiązek ujawniania akcji (i innych dokumentów) w rejestrze akcjonariuszy lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Przede wszystkim oznacza to, że będziecie musieli dokonać zmiany formy akcji na zapis w systemie informatycznym. Akcje Waszych spółek akcyjnych utracą formę dokumentu papierowego. Po zmianach akcje będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy lub w KDPW.

Rejestr akcjonariuszy czy rejestr akcji w KDPW

Zatem od 1 marca 2021 r. wszystkie akcje mają być zdematerializowane. W związku z tym, akcje spółki będą zapisem cyfrowym w rejestrze akcjonariuszy albo zapisem w depozycie prowadzonym przez KDPW. Niestety sami nie będziecie mogli prowadzić rejestru akcjonariuszy. Przepisy wymuszają na Was korzystanie z usług podmiotów do tego uprawnionych. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy będziecie mogli zlecić domowi maklerskiemu, bankowi prowadzącemu działalność maklerską lub KDPW. A to oznacza, że będziecie musieli wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy lub skorzystać z KDPW. Pamiętajcie jednak, że akcje Waszej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW.

Co ważne, wyboru podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy dokonujecie uchwałą walnego zgromadzenia. Jeśli z kolei jesteście dopiero na etapie zakładania spółki akcyjnej to podmiot ten wskazujecie w akcie założycielskim.

Uchwała walnego zgromadzenia

Tarcza antykryzysowa 3.0 daje Wam więcej czasu. Do 30 września 2020 r. musicie zatem wybrać podmiot, któremu zlecicie prowadzenie rejestru akcjonariuszy i podpisać z nim umowę. Prawda jest taka, że jeśli chcecie zdążyć ze wszystkim na czas to warto to wszystko sobie zaplanować. Przy okazji zwyczajnego walnego zgromadzenia podsumowującego 2019 rok możecie podjąć uchwałę o wyborze podmiotu, który będzie prowadził elektroniczną ewidencję akcjonariuszy.

Zakładam, że stronę internetową macie już założoną i zgłoszoną do KRS. Jeśli nie, to proponuję o to zadbać. Pisałam o tym we wpisie strona internetowa spółki akcyjnej. Strona internetowa ma głównie Wam służyć upublicznianiu ogłoszeń. Mam na myśli wszelkie ogłoszenia wymagane przepisami czy statutem. Tak jak do tej pory robiły to spółki publiczne.

Wezwania do zwrotu dokumentów z akcji

Również do 30 września 2020 r. jesteście też zobowiązani do pierwszego wezwania akcjonariuszy do zwrotu dokumentów z akcji. Macie obowiązek dokonać łącznie 5 wezwań w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc, ani nie krótszym niż dwa tygodnie. Pamiętajcie, że przed pierwszym wezwaniem musicie już mieć podpisaną umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowę o rejestrację akcji w KDPW.

Co Wam grozi za niewywiązanie się z obowiązków?

Członkom zarządu za brak wezwań do zwrotu dokumentów akcji grozi kara grzywny do 20.000 zł. Taka sama kara grozi również za nieprowadzenie rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowanie akcji w KDPW.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Adres do doręczeń członków rady nadzorczej

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Czy koronawirus wpłynął na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 w spółce akcyjnej?

W tym roku nie pojawił się jeszcze wpis związany z podsumowaniem roku obrotowego 2019. Koronawirus w ostatnim czasie ma wpływ na wszystko, w tym również na terminy związane ze sporządzeniem i złożeniem sprawozdania za 2019 rok.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. przesunęło o 3 miesiące ustawowe terminy na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 rok dla spółek akcyjnych.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Sporządzenie i złożenie sprawozdania za 2019

Zapewne u większości z Was rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wobec tego do 31 marca 2020 r. byliście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2019. Jednak w związku z w/w rozporządzeniem termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego upływa 30 czerwca 2020 r.

Nadal sprawozdanie sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych i wszyscy członkowie zarządu. Sprawozdanie wszyscy pdopisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki i badanie biegłego rewidenta

Jeśli rok obrotowy pokrywa się u Was z rokiem kalendarzowym to do 31 marca 2020 r. byliście również zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności spółki za 2019. W przypadku tego sprawozdania termin na sporządzenie i podpisanie również upływa 30 czerwca 2020 r.

Z uwagi na przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przesunięte mogą zostać również terminy na badanie biegłych rewidentów. Wszystko zależy od tego jak umówiliście się z biegłymi rewidentami. To już kwestia indywidualnych uzgodnień. Ważne, aby ze wszystkim zdążyć na czas.

Posiedzenie rady nadzorczej

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i sprawozdanie biegłego rewidenta, to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej. Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie dokonują oceny i sporządzają sprawozdanie.

Musicie tak wszystko zaplanować, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. Pamietajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2019 r. to najpóźniej 30 czerwca 2020 r. odbyłoby się zwyczajne walne zgromadzenie. Rozporządzenie również w tym przypadku dało Wam dodatkowe 3 miesiące. Termin upływa zatem 30 września 2020 r.

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2019,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2019 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie rady nadzorczej, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta oraz protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie sprawozdania finansowego do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od walnego zgromadzenia (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc walne zgromadzenie odbyło się ostatniego dnia, czyli 30 września to 15 października 2020 r. mija Wam ostatni dzień terminu.

Za 2019 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • sprawozdanie z działalności za rok 2019 w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • opinia biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2019 nie musicie składać sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie oddzielnie do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS, a z KRS trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

*****

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Kiedy dokonujemy opłaty za wpis w KRS?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Adres do doręczeń członków rady nadzorczej

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty KRS

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl