Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Nie mogłam już dłużej odkładać tego wpisu. W ostatnim czasie sporo pytacie o zawieszenie działalności spółki akcyjnej. Przy okazji dopytujecie jak uzupełnić formularze. Od dnia 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS składacie wyłącznie elektronicznie. Zatem nie uzupełniacie i nie wysyłacie pocztą wniosku i formularzy w formie papierowej.

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Jak zawiesić działalność spółki akcyjnej po 1 lipca 2021 r.

Warunkiem umożliwiającym spółce akcyjnej zawieszenie działalności jest niezatrudnienia pracowników. Jednak zawiesić działalność może spółka, która zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Jeśli którykolwiek pracownik zakończy urlop lub złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia.

Co może spółka akcyjna w trakcie zawieszenia?

Spółka akcyjna w trakcie zawieszenia nie wykonuje działalności gospodarczej. Wobec tego nie osiąga również przychodów z działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka akcyjna może:

 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
 • przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wpis zawieszenia w KRS

Warunkiem skorzystania z instytucji zawieszenia jest dokonanie wpisu w KRS. Zatem to w jakim czasie spółka będzie zawieszona jest uzależnione od wniosku, który złożycie. Zatem sama uchwała zarządu o zawieszeniu do zawieszenia nie doprowadzi.

Możecie zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej swojej spółki akcyjnej na okres od 30 dni (chyba że zawieszenie dotyczy miesiąca lutego) do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Z kolei okres zawieszenia trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jeśli nie złożycie do KRS wniosku o wznowienie działalności przed upływem okresu 24 miesięcy to KRS powinien zadziałać z urzędu i dokonać wpisu wznowienia w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy zawieszenia działalności. W praktyce jednak to się nie zdarza, więc sami musicie pilnować terminu na złożenie wniosku o wznowienie. Jeśli ponownie chcecie zawiesić działalność to możecie to zrobić dopiero po uzyskaniu wpisu w KRS o wznowieniu. W przeciwnym wypadku system Wam nie pozwoli wygenerować wniosku o zawieszenie.

Wniosek KRS  o wpis zawieszenia

Od 1 lipca 2021 r. możecie zawiesić działalność spółki wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Aby zatem dokonać zawieszenia musicie założyć konto w zakładce e-formularze KRS. Po zalogowaniu przygotowujecie wniosek o zawieszenie w systemie i załączacie do niego uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności spółki oraz oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników. Załączniki możecie podpisać elektronicznie i załączyć do wniosku. Możecie też zrobić skan wersji papierowej dokumentów i załączyć do wniosku. Wówczas to oryginały musicie przesłać w terminie 3 dni od wysłania wniosku do KRS. Pamiętajcie, aby wysłać je w załączeniu do pisma przewodniego, w którym powołujecie się na sygnaturę nadaną przez KRS po złożeniu wniosku.

Wniosek o wpis zawieszenia nie podlega opłacie sądowej, ani opłacie za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ciągu kilku sekund dostajecie powiadomienie wraz z sygnaturą sprawy.

****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

Czy w 2022 roku też mamy przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021?

Tak jak to miało miejsce w porzednich dwóch latach, Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Przeczytacie o tym również na stronie Ministerstwa Finansów.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok o 3 miesiące dotyczy również spółek  akcyjnych. Powyższe oznacza, że zmianie podlega także termin na sporządzenie sprawozdania z działalności za 2021 rok, a także termin na zatwierdzenie tych sprawozdań.

Powyższe zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r.

Ważne terminy w 2022 roku

Poniżej zamieszczam terminarz na 2022 rok dotyczący podsumowania 2021 roku z uwzględnieniem powyższych zmian.

Zakładając, że rok obrotowy pokrywa się z Waszych spółkach z rokiem kalendarzowym, zarząd spółki akcyjnej zobowiązany jest:

 • sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2021 do dnia 30 czerwca 2022 r.
 • sporządzić sprawozdanie z działalności spółki za 2021 do dnia 30 czerwca 2022 r.
 • zlecić sporządzenie sprawozdania i opinii przez biegłego rewidenta tak, aby najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem móc udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie z badania
 • przekazać radzie nadzorczej sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności spółki oraz wniosek zarządu dotyczący podziału zysku lub pokrycia straty za 2021 celem sporządzenia przez nią sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty tak, aby najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem móc udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej
 • zwołać zwyczajne walne zgromadzenie najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

 

****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

W 2022 r. sporo zmian wprowadza nowy ład, głównie jednak w podatkach. Zmiany nie ominęły wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały. Dlatego też nie ma dnia, abym nie dostawała pytań o wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia. Dzisiaj zatem krótko o wynagrodzeniu członka zarządu na podstawie uchwały.

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu a podstawie uchwały od 2022 roku?

Jak zmienia się rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały od 2022 roku?

Do końca 2021 roku od wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały spółka akcyjna zobowiązana była płacić wyłącznie podatek dochodowy. Zatem pełnienie funkcji członka zarządu nie było tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Od  1 stycznia 2022 r. dochodzi obowiązek opłacania od wynagrodzenia członka zarządu 9% składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu

Zgodnie z nowym brzmieniem z art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zmiana obejmuje wszystkich członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwały.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania.

Powyższe zmiany oznaczają nie tylko obowiązek zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę akcyjną. Oznaczają również obowiązek naliczenia i zapłaty składki zdrowotnej. Składka zdrowotna jest obowiązkowa i 9% należy obliczyć od wysokości wynagrodzenia brutto. Zatem zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie spółka  akcyjna. Niestety składki nie odliczycie od podatku dochodowego.

Pamiętajcie, że opłacanie składki zdrowotnej dotyczy członków zarządu pobierających wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Nie obejmuje członków zarządu pełniących swoją funkcję bez wynagrodzenia lub na podstawie innego tytułu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Powyższe obowiązki związane z obciążeniem wynagrodzenia członka zarządu składką zdrowotną oznaczają obowiązek dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od powstałania tytułu do ubezpieczenia. Zatem członkowie zarządu, którzy na dzień 1 stycznia pobierali wynagrodzenie na podstawie uchwały powinni byli zostać zgłoszeni do ZUS do dnia 10 stycznia 2022 r. (8 stycznia to sobota).

Kiedy zarajestrować członka zarządu w ZUS?

W myśl art. 73 pkt 17b w/w ustawy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Pamiętajcie jednak, że zgodnie z zapisem art. 66 w ust. 1 pkt 35a obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. A to oznacza, że pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie obliguje Was do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zwracam też Waszą uwagę, że członków zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka akcyjna (art. 75 ust 17a ustawy). A podstawą naliczenia 9% składki zdrowotnej jest kwota wynagrodzenia brutto. Zatem składkę za członka zarządu jako płatnik oblicza, pobiera i odprowadza spółka akcyjna jako podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Obowiązki związane z obciążeniem wynagrodzenia członka zarządu składką zdrowotną oznaczają obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonujecie w terminie 7 dni od powstałania tytułu do ubezpieczenia.

****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Dostaję od Was sporo pytań dotyczących Portalu Rejestrów Sądowych i składania wniosków do KRS elektronicznie. Wielu z Was nie chce się tym zajmować osobiście. Stąd pytania o możliwość działania przez pełnomocnika. Jak najbardziej jest to możliwe. Po 1 lipca 2021 r. pełnomocnik spółki akcyjnej nadal może złożyć wniosek do KRS. Z ta różnicą, że aktualnie wszelkie wnioski do KRS składa elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych, zakładka e-formularze KRS.

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Czy pełnomocnik może podpisać wniosek do KRS w imieniu spółki akcyjnej?

Zatem jeśli nie chcecie lub nie wiecie jak prawidłowo sporządzić wniosek do KRS to możecie upoważnić pełnomocnika do reprezentowania spółki przed KRS. Postępowanie przed KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wymaga pełnomocnictwa procesowego.

Na pełnomocnika możecie zatem wyznaczyć adwokata lub radcę prawnego. Ma to swoje zalety. Chociażby możliwość potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej. Poza tym pełnomocnik zadba o to, aby wniosek i załączniki zostały poprawnie sporządzone i podpisane. A także ma możliwość podpisania samego wniosku, opłacenia go i złożenia w KRS.

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom system nie podpowiada jakie załączniki załączyć do wniosku. Na pewno nie na tyle, aby jakiegoś załącznika nie pominąć. Na szczęście sama obsługa systemu jest prosta i intuicyjna.

Jeśli zamierzacie skorzystać z pełnomocnika przed KRS, pamiętajcie o pełnomocnictwie i opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Oba dokumenty należ załączyć do wniosku.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych

Chciałabym Wam dzisiejszym wpisem przypomnieć, że zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej. Zakładam, że większość z Was zwyczajne walne zgromadzenie ma już za sobą. Wiem też, że część z Was organizację walnego zgromadzenia zostawia na ostatnią chwilę.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok w spółce akcyjnej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Dla tych którzy w 2020 roku zaczęli swoją przygodę ze spółką akcyjną przypominam, że po sporządzeniu sprawozdania finansowego musicie odbyć zwyczajne walne zgromadzenie i złożyć dokumenty do KRS.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu na pandemię dostaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, a  wobec tego i na odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zatem jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na dzień 30 września 2021 r. zwołujecie zwyczajne walne zgromadzenie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to niestety nie jesteście w stanie zmieścić się w terminie ze zwołaniem, ale możecie odbyć walne zgromadzenie bez formalnego zwołania.

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia, składacie dokumenty roczne do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W terminie 15 dni od dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia składacie dokumenty elektronicznie w KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło ostatniego dnia, czyli 30 września 2021 r. to 15 października 2021 r. mija Wam ostatni dzień.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2020 w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinia biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie oddzielnie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie wskazane wyżej dokumenty roczne do KRS.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Jak działa Portal Rejestrów Sądowych?

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Portal Rejestrów Sądowych