Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czym jest sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej?

Pytanie od Czytelniczki bloga.

Całkiem niedawno pisałam o obowiązkach związanych z podsumowaniem roku obrotowego 2020. Zapewne wiecie, że sporządzenie sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków zarządu spółki akcyjnej wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Zarząd zobowiązany jest również do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Gdybym miała odpowiedzieć krótko to powiedziałabym, że sprawozdanie z działalności spółki to skrócony opis tego co działo się w spółce akcyjnej przez cały ostatni rok obrotowy.

Jeśli zerkniecie w przepisy to dowiecie się, że sprawozdanie z działalności powinno zawierać wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki, w tym ocenę efektów jej działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji spółki, oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniu finansowym. A nawet informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia. Oprócz informacji finansowych pisemne sprawozdanie zarządu powinno zawierać informacje podstawowe, w tym o siedzibie i adresie spółki, położeniu zakładów produkcyjnych czy oddziałów, formie prawnej jednostki gospodarczej, o jej działalności i liczbie zatrudnionych pracowników.

Żaden przepis jednak nie podaje gotowego wzoru sprawozdania z działalności. Określa tylko zakres informacji, które powinny być w nim zawarte. Jednak katalog informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności nie jest zamknięty. Wskazuje nam jedynie pewien zakres minimalny pozostawiając zarządowi spółki decyzję co do zakresu sprawozdania.

Zakres sprawozdania z działalności spółki

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1)zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2)przewidywanym rozwoju jednostki;

3)ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4)aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5)udziałach własnych, w tym:

a)przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c)w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

d)liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6)posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7)instrumentach finansowych w zakresie:

a)ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b)przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Przykładowe zestawienie informacji do sprawozdania z działalności 

Poniżej zamieściłam przykładowe zestawienie informacji do ujęcia w sprawozdaniu z działalności spółki akcyjnej.

Informacje ogólne

 1. Podstawowe informacje o spółce
 2. Kapitał zakładowy spółki
 3. Organy spółki
 4. Akcjonariusze spółki
 5. Organizacja spółki
 6. Obszary działalności podstawowej spółki

Sytuacja finansowa spółki

 1. Ocena sytuacji finansowej
 2. Analiza rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów i przepływów pieniężnych
 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe
 4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego
 5. Przyjęta przez spółkę polityka zarządzania ryzykiem finansowym i zastosowane instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem

Ocena działalności spółki

 1. Podsumowanie wyników i kierunki rozwoju działalności spółki
 2. Pozyskanie nowych rynków zbytu i wdrożenie nowych produktów/usług
 3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/przedsiębiorstw/udziałów/akcji
 4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
 5. Przewidywany rozwój spółki w nadchodzącym okresie

Pozostałe obszary

 1. Zatrudnienie i ochrona środowiska naturalnego
 2. Istotne zdarzenia po dacie bilansu
 3. Inne informacje.

Oświadczenia zarządu spółki

 1. Oświadczenie zarządu spółki dotyczące sprawozdania finansowego spółki.
 2. Wnioski zarządu do zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Do tematu sprawozdania z działalności jeszcze powrócę. Postaram się odpowiedzieć na pytania Czytelników bloga.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zatem oficjalnie mogę napisać, że mamy przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020. W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. Z treścią rozporządzenia możecie zapoznać się na stronie dziennikustaw.gov.pl.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Powyższe oznacza, że oficjalnie otrzymaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Decyzja Ministerstwa Finansów o wydłużeniu terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020.

Wpis Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020 jest oczywiście aktualny, jednak do terminu na sporządzenia sprawozdania finansowego dodajecie 3 miesiące. Termin przesuwa się Wam na 30 czerwca 2021 r. Do 30 czerwca przesuwa się Wam również termin na sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za 2020 rok.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W większości spółek akcyjnych rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rok 2020 mamy już dawno za sobą. Zatem zapraszam na wpis Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020.

We wtorek 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., które wydłużyło termin na sporządzenie sprawozdania finansowego o 3 miesiące. Zatem poniższy wpis jest aktualny, ale dodajecie do wskazanego terminu 3 miesiące w przypadku sprawozdania finansowego. A to oznacza, że również dodajecie 3 miesiące do terminu sporządzenia sprawozdania z działalności.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Jeśli u Was również rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to do 31 marca 2021 r. jesteście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2020.

Sprawozdanie finansowe sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Podpisuje je osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwykle księgowa) i wszyscy aktualni członkowie zarządu. Sprawozdanie wszyscy podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, kolejnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2020. Sprawozdanie z działalności jesteście zobowiązani sporządzić do dnia 31 marca 2021 r. Zatem podobnie jak sprawozdanie finansowe.

Badanie biegłego rewidenta

Zwykle o tej porze spółki mają już wybranego biegłego rewidenta. Na sporządzenie sprawozdania i opinii przez biegłego rewidenta macie już niewiele czasu. A musicie pamiętać, że najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem musicie udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie z badania. Tak zresztą jak musicie też udostępnić w tym czasie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie i opinię biegłego rewidenta, to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej. Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie dokonują oceny i sporządzają z niej sprawozdanie.

Musicie tak wszystko zaplanować, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. Pamiętajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na 30 czerwca 2021 r. zarząd zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności. A także sprawozdanie rady nadzorczej, sprawozdanie i opinię z badania biegłego rewidenta oraz protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie dokumentów rocznych do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie dokumentów bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc walne zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2021 r. to 15 lipca 2021 r. minie Wam ostatni dzień terminu.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2020 w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinię biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie składać sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie oddzielnie do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podsumowanie działalności bloga

Aneta Kułakowska17 stycznia 2021Komentarze (0)

Zakończenie roku skłania do podsumowań. A biorąc pod uwagę, że na blogu do tej pory nie było nawet podsumowania po roku działania bloga, więc postanowiłam koniecznie to nadrobić. Zatem zapraszam na krótkie Podsumowanie działalności bloga.

Podsumowanie działalności bloga

Podsumowanie działalności bloga

Bloga ten w aktualnym kształcie ruszył z dniem 4 czerwca 2019 roku. Powstał po przekształceniu z bloga Rodo w spółce z o.o., do którego prowadzenia straciłam serce. Zatem mam za sobą ponad 1,5 roku prowadzenia bloga. Na początku ruszyłam sprawnie z pisaniem tekstów na bloga. Po urodzeniu synka w sierpniu 2019 moje możliwości czasowe znacznie się skurczyły, co widać po częstotliwości publikacji od tego czasu. Ponadto swoje blogowe zainteresowania skupiłam głównie na moim pierwszym blogu Zarząd w spółce z o.o. I choć zwyczajnie brakowało czasu na zamieszczanie kolejnych wpisów, to dzisiejszy wpis jest 80 wpisem na blogu. Można powiedzieć, że całkiem nieźle. Chociaż już nie będę wspominać ile wpisów czeka na publikację. Postaram się w najbliższym roku publikować regularnie i opublikować wpisy, o które prosicie i na które czekacie.

Zatem oto podsumowanie:

79 wpisy opublikowane (dzisiejszy to numer 80)

132 subskrypcje

35 komentarzy

ponad 60 tys. wyświetleń

10 najczęściej czytanych wpisów na blogu

Poniżej lista 10 najczęściej czytanych przez Was wpisów:

Obowiązek aktualizacji wpisu w KRS

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu?

Czy musimy złożyć do KRS wzór podpisu członka zarządu?

Jak wpisać do KRS zmianę nazwiska członka zarządu?

Sposób reprezentacji spółki akcyjnej

Jak powołać prokurenta w spółce akcyjnej?

Strona internetowa spólki akcyjnej

Rezygnacja członka zarządu spólki akcyjnej

Tekst jednolity statutu spółki akcyjnej

Dziękuję wszystkim Czytelnikom bloga za cały ten wspólny czas. Gdyby nie Wy, nie miałabym motywacji do tworzenia treści na bloga. Dziękuję również Rafałowi Chmelewskiemu z web-lexa, bez którego ten blog nie miałby szansy powstać.

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów na blogu, komentowania i subskrypcji.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wpis w KRS przyszłych zmian

Aneta Kułakowska31 grudnia 2020Komentarze (0)

Czy możliwy jest wpis w KRS przyszłych zmian w Spółce?

Takich zmian w spółce akcyjnej z datą przyszłą może być wiele. Może to być zmiana adresu w najbliższym czasie, powołanie członka zarządu z datą przyszłą czy rezygnacja z taką datą. Przykłady można mnożyć.

Zdaję sobie sprawę, że Wasze wątpliwości dotyczą tego, kiedy złożyć wniosek o wpis zmian do KRS. Wszakże co do zasady przepisy zobowiązują Was do zgłoszenia zmian w terminie 7 dni. Jak zatem liczyć te 7 dni? Mam nadzieję, że tym wpisem rozwieję wątpliwości.

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wpis w KRS przyszłych zmian

W art.  22 ustawy o KRS możecie przeczytać:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Co to zatem dla Was oznacza?

Przepis zobowiązuje Was do złożenia wniosku o wpis zmian w terminie 7 dni od dnia, który uzasadnia wpis. Nie będę pisać o wyjątkach, bo nie o to tym razem chodzi. Wspomnę może tylko, że jeśli nie zmieścicie się w tym terminie to KRS nie zwróci Wam z tej przyczyny wniosku. Jeśli nie będzie błędów to dokona wpisu. Myślę, że akurat z liczeniem terminu nie będziecie mieć problemu.

Bardziej zastanawia Was to zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu. Tym zdarzeniem mogą być wszelkie czynności prawne, faktyczne, a także zdarzenia od Was niezależne. Zatem chodzi o powołanie nowego członka zarządu czy rady nadzorczej, rezygnacja członka zarządu czy prokurenta, śmierć członka zarządu, zmiana adresu spółki itd.

Przykłady 

Jeśli zatem została podjęta uchwała z datą 20.12.2020 r. o powołaniu członka zarządu z dniem 01.01.2021 r. to zdarzeniem uzasadniającym wpis będzie objęcie funkcji członka zarządu z dniem 01.01.2021 r., a nie data uchwały o powołaniu. Od dnia 01.01.2021 r. zatem liczycie te 7 dni.

Gdyby powołanie członka zarządu uchwałą z dnia 20.12.2020 r. nastąpiło z dniem podjęcia uchwały to zdarzeniem uzasadniającym wpis byłoby podjęcie uchwały. W tym zatem przypadku od dnia 20.12.2020 r. liczycie 7 dni na złożenie wniosku do KRS o wpis zmian.

W przypadku rezygnacji członka zarządu również zwracacie uwagę na datę rezygnacji. Jeśli rezygnacja jest z datą przyszłą to wygaśnięcie mandatu nastąpi zgodnie z datą wskazaną na rezygnacji. Ewentualnie w dniu złożenia rezygnacji. Za każdym razem należy badać termin wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu skutkuje obowiązkiem złożenia wniosku do KRS o wykreślenie członka zarządu z KRS.

Zatem za każdym razem musicie pomyśleć o tym, kiedy faktycznie doszło do zmiany. Jak pokazałam Wam na przykładach, nie zawsze to będzie data uchwały czy data rezygnacji. Może się przecież zdarzyć, że zmiana nastąpi z datą późniejszą. Tak może być z powołaniem czy rezygnacją z datą określoną w przyszłości. W przypadku śmierci członka zarządu raczej nie powinno być wątpliwości od jakiej daty należy liczyć 7-dniowy termin.

Zatem nie składacie do KRS wniosku o wpis zmian, które jeszcze nie nastąpiły. Dopiero jak doszło do zmian wymagających aktualizacji wpisu w KRS, składacie wniosek o wpis tych zmian.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Data rozpoczęcia działalności spółki akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.