Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Firma spółki akcyjnej

Aneta Kułakowska08 października 2019Komentarze (0)

Potocznie mówicie „nazwa spółki akcyjnej” zamiast firma spółki akcyjnej. Nikt, jak sądzę, nie ma wątpliwości o co tak naprawdę chodzi. Pytacie “jak dokonać zmiany nazwy spółki akcyjnej”.  W takim razie dzisiaj na tapet wskakuje firma spółki akcyjnej.

Firma spółki akcyjnej

Przepisy k.s.h. nie wprowadzają żadnych szczególnych wymagań co do wyboru firmy spółki akcyjnej. Może być ona obrana dowolnie. Jedyny wymóg to oznaczenie formy prawnej „spółka akcyjna”. Co do tego, że w obrocie możecie używać skrótu „S.A.” to myślę, że nie ma wątpliwości. Problem z rejestracją spółki może pojawić w przypadku, jeśli dla swojej spółki akcyjnej wybierzecie firmę, która już funkcjonuje w obrocie lub jest zastrzeżona. Musicie też dodatkowo pamiętać o tym, że jeśli chcecie zamieścić w firmie nazwisko osoby to postarajcie się o jej pisemną zgodę. Jeśli osoba nie żyje, to zadbajcie o zgodę jej spadkobierców.

Zmiana firmy spółki akcyjnej

Zmienić firmę spółki możecie jedynie poprzez zmianę statutu spółki. Aby tego dokonać musicie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, chyba że dokonacie tego przy okazji zwyczajnego walnego zgromadzenia. Co do samego zwołania walnego zgromadzenia odsyłam Was do wpisu na blogu Nieformalne zwołanie walnego zgromadzenia. Zresztą w najbliższym czasie opublikuję również wpis, o który prosicie a dotyczący zwołania walnego zgromadzenia listami poleconymi i poprzez ogłoszenie.

Przypominam tylko, że każde walne zgromadzenie wymaga spisania protokołu przez notariusza. Tak więc zmianę statutu w zakresie zmiany firmy spółki umieszczacie w protokole notarialnym. W tymże protokole możecie od razu podjąć uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu. Ewentualnie możecie upoważnić radę nadzorczą do jego ustalenia. Tekst jednolity statutu przyda się Wam przy kompletowaniu dokumentów do złożenia wniosku o wpis zmiany w KRS.

Zgłoszenie zmiany firmy do KRS

Oczywiście, jak się zapewne domyślacie, zmiana firmy spółki akcyjnej wymaga wpisu w KRS. Zmiana statutu, w tym zmiana firmy spółki, wchodzi w życie w momencie wpisu tej zmiany do KRS. Pamiętajcie, że w przypadku zmiany statutu macie 3 miesiące od daty jego zmiany na złożenie dokumentów do KRS. Po tym czasie KRS zwróci wniosek nie dokonując wpisu.

Do obowiązków zarządu należy złożenie wniosku KRS Z3 do KRS wraz z protokołem notarialnym walnego zgromadzenia. Dołączacie do niego tekst jednolity statutu, jeśli nie umieściciście go w protokole z walnego. Jeśli w firmie spółki znajduje nazwisko to dodatkowo proponuję załączyć zgodę tej osoby na jego umieszczenie. Dokonujecie opłaty 350 zł za wpis i gotowe. Możecie składać wniosek do KRS. Nie jest to nic skomplikowanego. Jeśli złożycie wniosek na czas i nie popełnicie błędu wypełniając KRS Z3 to KRS dokona wpisu zgodnie z Waszym wnioskiem.

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów i subskrypcji. Będę wdzięcza, jeśli podzielicie się swoimi doświadczeniami podczas zmiany firmy spółki akcyjnej oraz problemami na jakie natrafiliście podczas tej zmiany.

 

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Wynagrodzenie członka zarządu spółki akcyjnej

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu?

Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

Prowadzę również bloga dla spółek o.o.: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Na Waszą prośbę, dzisiaj wynagrodzenie członka zarządu spółki akcyjnej jest tematem kolejnego wpisu.

Jeśli etap powołania członka zarządu macie już za sobą, warto ustalić jak zamierzacie wynagradzać członka zarządu za pełnioną przez niego funkcję. Oczywiście możecie nie podejmować w tej sprawie decyzji i wówczas członek zarządu będzie pełnił swoją funkcję nieodpłatnie. Nie wiem tylko co na to sam członek zarządu i zapisy statutu spółki. Możliwe, że wprost określają organ lub osoby zobowiązane do ustalenia wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzenia. A nawet zobowiązują do jego wypłaty. Również ze względów podatkowych pełnienie funkcji bez wynagrodzenia w ostatecznym rozrachunku może się okazać nieopłacalne dla spółki. Ale o pracy członka zarządu bez wynagrodzenia napiszę innym razem.

Wynagrodzenie członka zarządu spółki akcyjnej

Wynagrodzenie członka zarządu spółki akcyjnej

Członek zarządu w spółce akcyjnej ma różne możliwości pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie. Uchwała powołująca do zarządu rzadko reguluje sposób i wysokość wynagrodzenia. Chciałabym podkreślić, że nie ma obowiązku zawierania żadnej umowy z członkiem zarządu. Oczywiście pod warunkiem, że w statucie nie macie szczegółowych regulacji w tym zakresie. Wówczas jest to dla Was wskazówką jak działać. Jeśli jednak nie, to zarówno wysokość, jak i  sposób wypłaty wynagrodzenia możecie ustalić w kolejnej uchwale. Tak jak wspomniałam, członka zarządu nie musi ze spółką łączyć żadna umowa.

W praktyce możecie spotkać się najczęściej z 4 sposobami wynagradzania członka zarządu. Na podstawie:

  • uchwały
  • umowy o pracę
  • umowy zlecenia
  • kontraktu menedżerskiego.

Przepisy nie narzucają Wam żadnego ze sposobów wynagradzania członków zarządu. Zarówno organ ustalający wynagrodzenia, jak i sam członek zarządu mają swobodę w wyborze formy wynagradzania. Każdy wybór ma swoje konsekwencje oraz obowiązki z tym związane, również w zakresie składek ZUS, jak i podatków. Każdy ze sposobów ma również swoje wady i zalety. Jednak wszystko zależy głównie od tego, jakie są oczekiwania spółki akcyjnej i członka zarządu. W małych spółkach akcyjnych zazwyczaj swoboda jest większa. W dużych, w których dominują rozwiązania korporacyjne, swoboda jest znacznie mniejsza. Jednak lepsza organizacja i spisane procedury nie powodują tylu wątpliwości w procesie decyzyjnym co w mniejszych spółkach.

Uchwała czy umowa?

Wynagrodzenie członka zarządu spółki akcyjnej może być otrzymane zarówno w ramach aktu powołania, jak i  poprzez zawarcie umowy pomiędzy spółką  a członkiem zarządu. Przepisy k.s.h. tak naprawdę nie obligują spółki do zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani nie określają jaki stosunek prawny ma wiązać członka zarządu ze spółką. Co do wysokości wynagrodzenia zresztą jest podobnie i należałoby je ustalać biorąc pod uwagę wyniki finansowe spółki. Co do zasady swoboda w jego ustalaniu jest dość duża. Oczywiście nie mam na myśli spółek giełdowych. One żądzą się innymi prawami, o czym pewnie będę miała jeszcze okazję napisać.

Powołanie do zarządu jest zatem podstawą do zawarcia umowy z członkiem zarządu, chyba że zdecydowaliście się poprzestać na pełnieniu funkcji i wynagrodzeniu jedynie na podstawie uchwał. O tym czy wynagrodzenie ustalicie uchwałą, czy którąkolwiek z umów i jaka będzie jej treść decydują strony umowy, a więc spółka i członek zarządu. Może też być tak, że pewne rozwiązania narzuca Wam statut. Wówczas należy wziąć je pod uwagę. W każdej umowie powinny znaleźć się uregulowania dotyczące obowiązków członka zarządu, wynagrodzenia i sposobu jego wypłaty, czasu na jaki umowa została zawarta, a także jej rozwiązania. Z kolei samo wynagrodzenia członka zarządu może składać się z części stałej wynagrodzenia, a także części zmiennej (premii, nagród, udziału w zysku), a także świadczeń dodatkowych.

W praktyce najczęściej za najbardziej opłacalne uważa się wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie uchwały, najczęściej rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia. I o tym Wam dzisiaj trochę opowiem, zanim w kolejnych wpisach poruszę tematykę zawierania umów z członkiem zarządu.

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały

Sama uchwała o powołaniu członka zarządu powoduje powstanie stosunku organizacyjnego pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Nie powoduje automatycznie zawarcia umowy czy powstania stosunku pracy. W uchwale o powołaniu lub odrębnej uchwale ustalającej wynagrodzenie dla członka zarządu, możecie określić wysokość wynagrodzenia lub ustalić warunki jego obliczenia, a także przyznawać inne świadczenia dodatkowe związane z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu na podstawie uchwały nie wymaga zawierania żadnej dodatkowej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Wynagrodzenie członka zarządu  określone uchwałą może być zarówno stałym wynagrodzeniem miesięcznym, a także innym okresowym. Może być na przykład uzależnione od wyników finansowych spółki czy od innych wskaźników. Macie sporą dowolność w jego określeniu.

Opodatkowanie wynagrodzenie członka zarządu

Jeżeli członek zarządu otrzymuje swoje wynagrodzenie wyłącznie na podstawie powołania, przy braku nawiązywania dodatkowego stosunku prawnego, uznaje się te przychody za otrzymywane z działalności wykonywanej osobiście. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu powinna być pobrana w wysokości 18%, a  przychód pomniejszony jedynie o koszty uzyskania. W przypadku, gdy wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek według stawki 18% bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

Spółka akcyjna jako płatnik od wypłaconego w ten sposób wynagrodzenia jest zobligowana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę następnie przekazuje na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrała. Wpłaty zaliczki na podatek dokonuje do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności.

Składki ZUS od wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu jedynie na podstawie uchwały, nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. Akt powołania członka zarządu w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest wymieniony jako tytuł do objęcia ubezpieczeniami ZUS. Wobec tego, członek zarządu, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania nie łączy ze spółką akcyjną żadna inna umowa, nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. A tym samym z tego tytułu nie ma obowiązku zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczeń społecznych i odprowadzania składek.

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów i subskrybcji. Na pewno pojawią się kolejne wpisy dotyczace wynagradzania członków zarządu.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu?

Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

Czy zarząd zobowiązany jest zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu?

Prowadzę również bloga dla spółek o.o.: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu? – kolejne z Waszych pytań dzisiaj na blogu. Pisałam ostatnio o posiedzeniach, więc temat jest jak najbardziej wart rozwinięcia.

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu

Czy trzeba spisać protokół z posiedzenia zarządu?

Dla porządku zacznijmy może od tego, co na temat protokołu mówią przepisy.

Art. 376 k.s.h.

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.

Przywołany przepis daje Wam od razu odpowiedź na postawione na wstępie pytanie, choć nie wspomina o posiedzeniach. Zasadą jednak jest, iż zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, wobec czego zobowiązany jest do sporządzania z nich protokołu. Wyraźnie również wskazuje Wam co ma być w protokole. W protokole umieszczacie porządek obrad, nazwiska i imiona członków zarządu obecnych na posiedzeniu, jak również liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Pamiętajcie, aby wskazać liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”. Dodatkowo wskazałabym jeszcze liczbę głosów nieważnych, a także datę powzięcia uchwał. Wszelkie dyskusje w trakcie posiedzenia nie muszą być protokołowane. Decyzja w tym zakresie należy do zarządu.

Niezależnie od sposobu głosowania przez członków zarządu, zadbajcie o to, aby protokół podpisali wszyscy obecni członkowie zarządu. W przypadku odmowy podpisania, odnotujcie to koniecznie na protokole wraz z podaniem przyczyny. Dodatkowo protokół podpisuje protokolant, chociaż nie jest to wymóg formalny. Wobec protokolanta nie ma żadnych szczególnych wymogów, więc do protokołowania możecie wybrać dowolną osobę.

Dodałabym jeszcze do zakresu protokołu możliwość żądania przez członka zarządu zaznaczenia w protokole powstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu sprawy. Dotyczy to spraw, w których występuje sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście.

Forma protokołu z posiedzenia zarządu

Co do zasady protokoły z posiedzenia zarządu sporządzacie w formie zwykłej pisemnej. Wyjątkowo art. 359 §7 k.s.h. i art. 363 §5 k.s.h. dotyczące umorzenia akcji oraz art. 455 §2 k.s.h dotyczący obniżenia kapitału, zobowiązują Was do sporządzenia protokołu przez notariusza.

Protokół sporządzacie w trakcie posiedzenia zarządu lub zaraz po jego zakończeniu. Nie ma żadnego ograniczenia co do ilości uchwał ujętych w protokole. Jednak osobiście zalecam, aby w jednym protokole umieszczać uchwały podjęte na jednym posiedzeniu tego samego dnia.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

Czy zarząd zobowiązany jest zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu?

Wzór księgi akcyjnej – do pobrania w pdf

Ile muszę zapłacić za wpis w KRS

Prowadzę również bloga dla spółek o.o.: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

W ubiegłym miesiącu na blogu pojawił się wpis Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu spółki akcyjnej. Pisałam wówczas, że w większości spółek akcyjnych to właśnie rada nadzorcza jest uprawniona do powołania członków zarządu. Kolejnym organem po radzie uprawnionym w sporej części spólek do powołania zarządu jest walne zgromadzenie. Wobec tego dzisiejszym tematem jest uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu.

Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

Uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

We wspomnianym powyżej blogowym wpisie pisałam, że kodeksową zasadą jest powoływanie członków zarządu przez radę nadzorczą. Jeśli uprawnione do powołania zarządu ma być walne zgromadzenie musicie takie postanowienie wpisać do statutu spółki. Jeśli więc w Waszej spółce walne zgromadzenie jest uprawnione do powołania zarządu to w przypadku powołania członka zarządu musicie zwołać walne zgromadzenie i w porządku obrad umieścić uchwałę o powołaniu członka zarządu. Ponadto wybrać kandydata na członka zarządu, który zgadza się na pełnienie funkcji. Z kolei na samym walnym zgromadzeniu w głosowaniu tajnym musi dojść do przyjęcia uchwały o wyborze członka zarządu większością głosów, chyba że Wasz statut stanowi inaczej.

W uchwale o powołaniu członka zarządu wskażcie funkcję jaką będzie pełnił, np. członek zarządu, prezes zarządu czy wiceprezes oraz datę, od której następuje powołanie. Może to być data podjęcia uchwały, jak i data przyszła.

Protokół walnego zgromadzenia

Nie zapominajcie, że protokół walnego zgromadzenia sporządza notariusz. A to oznacza, że planując walne zgromadzenie, musicie również zorganizować na ten czas notariusza. Obecność notariusza oznacza również, że przynajmniej w zakresie poprawności sporządzenia protokołu nie musicie się martwić. To notariusz będzie zobowiązany dopilnować, aby znalazły się w nim wszystkie wymagane elementy, czyli porządek obrad, treść uchwał, liczba głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz lista obecności.

Wzór uchwały walnego zgromadzenia o powołaniu członka zarządu

O prawidłowość uchwał walnego zgromadzenia zatroszczy się wybrany przez Was notariusz. Postanowiłam jednak zamieścić przykładowy wzór uchwały walnego zgromadzenia powołującej prezesa zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą …… Spółka Akcyjna z siedzibą w ………..  niniejszym w dniem 1 września 2019 r. powołuje do Zarządu Spółki Pana ……………. powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Wpis do KRS członka zarządu

Wielokrotnie przypominam, że powołanie nowego członka zarządu wymaga wpisu do KRS w terminie 7 dni od jego powołania. Jeśli nie uda Wam się dotrzymać terminu to trudno. Postarajcie się jednak nie zwlekać z aktualizacją wpisu w KRS. Składacie do KRS wniosek KRS Z3, a także formularz KRS ZK, protokół z walnego zgromadzenia z uchwałą powołującą członka zarządu, a także zgodę członka i jego oświadczenie o adresie do doręczeń. Dokonujecie opłaty w wysokości 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł MSiG). Następnie składacie wniosek w KRS osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Zachęcam Was do umieszczania komentarzy z problemami z jakimi najczęściej się spotykacie w trakcie powołania członków zarządu. Będą one dla mnie inspiracją do kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy zarząd zobowiązany jest zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu?

Wzór księgi akcyjnej – do pobrania w pdf

Ile muszę zapłacić za wpis w KRS

Przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu

Prowadzę również bloga dla spółek o.o.: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Czy zarząd jest zobowiązany zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu?

Każdego dnia dostaję sporo pytań o posiedzenia zarządu od Klientów i Czytelników bloga. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na jedno z nich.

Czy zarząd jest zobowiązany zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu

Czy zarząd jest zobowiązany zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu?

W ubiegłym miesiącu pisałam o Zwołaniu posiedzenia zarządu spółki akcyjnej. Skupiłam się głównie na zwołaniu odnośnie samych członków zarządu. Warto napisać również o tym kiedy rada nadzorcza ma możliwość uczestniczenia w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.

Udział członka lub członków rady nadzorczej w posiedzeniu zarządu związany jest z delegowaniem ich do pełnienia czynności nadzorczych. O tym na pewno będę jeszcze pisać. Dzisiaj chciałam się jedynie skupić na udziale delegowanego członka lub członków rady nadzorczej w posiedzeniu zarządu. Po pierwsze rada nadzorcza powinna najpierw podjąć uchwałę co do delegowania członka lub członków do wykonywania czynności nadzorczych. I w stosunku do tych członków zarząd zwołując posiedzenie jest zobowiązany powiadomić ich w taki sposób, aby mogli w nim uczestniczyć. Oczywiście, jeśli zarząd dostrzeże potrzebę, aby w posiedzeniu uczestniczyła cała rada nadzorcza to wówczas może dokonać stosownego zawiadomienia wobec rady nadzorczej. Jednak co do zasady, członkowie rady nadzorczej poza delegowanymi, nie mają roszczenia o dopuszczenia do udziału w każdym posiedzeniu.

W jaki sposób dokonać zawiadomienia nie dowiecie się z przepisów k.s.h. Jeśli więc w statucie czy regulaminie zarządu brakuje zapisów dotyczących zawiadomienia o posiedzeniu zarządu to dokonujecie tego podobnie jak w przypadku zawiadomienia samych członków zarządu. Dlatego odsyłam Was do wpisu Zwołanie posiedzenia zarządu spółki akcyjnej.

Co to  oznacza w praktyce?

Zarząd nie zawsze jest zobowiązany zawiadomić radę nadzorczą o posiedzeniu zarządu.

Jeśli rada nadzorcza nie delegowała uchwałą żadnego członka do pełnienia funkcji nadzorczych to nie musicie zawiadamiać rady nadzorczej o każdym posiedzeniu. Informujecie radę nadzorczą jedynie o posiedzeniu zarządu, jeśli sami uważacie,  że jej udział jest istotny dla przedmiotu posiedzenia.

W przypadku jednak delegowania przez radę członka lub członków rady do pełnienia funkcji nadzorczych, jesteście zobowiązani zawiadomić ich o każdym swoim posiedzeniu.

*****

Zapraszam Was również do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Wzór księgi akcyjnej – do pobrania w pdf

Ile muszę zapłacić za wpis w KRS

Przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu

Uchwała rady nadzorczej o powołaniu członka spółki akcyjnej

Prowadzę również bloga dla spółek o.o.: Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl