Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Aneta Kułakowska30 czerwca 2021Komentarze (0)

Zapewne słyszeliście, że czeka nas elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r. Zatem już od jutra.

Biorąc pod uwagę, że 1 lipca 2021 r. jest już trzecim terminem wejścia przepisów to mam spore wątpliwości.

Niestety nie ma możliwości, aby sprawdzić w praktyce jak to będzie działać. Wobec tego możecie liczyć na kolejne wpisy na blogu w tym temacie.

Dzisiaj wpis jedynie informacyjny o podstawowych założeniach.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.

Elektroniczny KRS od 1 lipca 2021 r.Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające procedurę składania wniosków do KRS.

Wszelkie wnioski, a także pisma do KRS będziecie mogli składać wyłącznie elektronicznie.

Zatem całość korespondencji pomiędzy spółką akcyjną a KRS odbywać się będzie elektronicznie poprzez dedykowany do tego system. Dotyczy to również skarg, zażaleń i apelacji.

Jednak już dalsze pisma procesowe składane do sądu II instancji będziecie składać w formie papierowej. Póki co, informatyzacja obejmuje postępowanie rejestrowe przed sądem I instancji.

KRS również będzie do Was wysyłać korespondencję wyłącznie w formie elektronicznej.

Wysyłane do KRS dokumenty będziecie musieli podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Opłaty do KRS również będą wnoszone elektronicznie.

Papierowe wnioski do 30 czerwca 2021 r.

Dzisiaj zatem jest ostatni dzień na złożenie wniosku do KRS w formie papierowej.

Jeśli więc zwlekaliście ze złożeniem dokumentów to koniecznie zróbcie to dzisiaj. Dokumenty możecie wysłać pocztą poleconą do północy 30 czerwca. Liczy się data stempla pocztowego.

Wnioski papierowe złożone do KRS po 30 czerwca nie wywołają zakładanych skutków prawnych i KRS dokona ich zwrotu.

Korzyści cyfryzacji KRS

Sam pomysł na cyfryzację postępowania przed KRS jest bardzo dobry. Obawiam się jednak, że początki będą trudne.

Jak to zresztą zwykle bywa. Awarie i błędy systemu raczej nas nie ominą. Założenia są ambitne.

System ma pomóc w wypełnianiu dokumentów i eliminowaniu błędów.

Czy tak będzie? Czy nowy system wyeliminuje błędy i będzie ułatwieniem dla spółek? Zobaczymy. Czas pokaże.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Aneta Kułakowska31 maja 2021Komentarze (0)

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć czym jest sprawozdanie rady nadzorczej.

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe i z działalności spółki to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej związanych z podsumowaniem roku obrotowego.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie rady nadzorczej

Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie, na którym członkowie rady nadzorczej dokonują oceny i sporządzają z niej sprawozdanie.

Musicie zatem wszystko zaplanować tak, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. Pamiętajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Dostęp rady nadzorczej do dokumentów

Sprawozdanie rady nadzorczej w zakresie zgodności ze stanem faktycznym oraz z księgami i dokumentami spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ma później wpływ na uchwały podejmowane przez akcjonariuszy.

Aby sporządzić sprawozdanie, członkowie rady mają prawa wglądu do wszelkiej dokumentacji spółki. Mają również prawo żądania sprawozdań i wyjaśnień od członków zarządu i pracowników spółki. W ramach swoich obowiązków rada może dokonywać sprawdzenia stanu majątku spółki. Co do zasady, przegląd dokumentacji powinien się odbywać w siedzibie spółki. A jeśli spółkę obsługuje zewnętrzne biuro rachunkowe to powinno ono udostępnić wszelkie dokumenty, które w tym zakresie posiada.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czym jest sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej?

Pytanie od Czytelniczki bloga.

Całkiem niedawno pisałam o obowiązkach związanych z podsumowaniem roku obrotowego 2020. Zapewne wiecie, że sporządzenie sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków zarządu spółki akcyjnej wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Zarząd zobowiązany jest również do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Sprawozdanie z działalności spółki akcyjnej

Gdybym miała odpowiedzieć krótko to powiedziałabym, że sprawozdanie z działalności spółki to skrócony opis tego co działo się w spółce akcyjnej przez cały ostatni rok obrotowy.

Jeśli zerkniecie w przepisy to dowiecie się, że sprawozdanie z działalności powinno zawierać wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki, w tym ocenę efektów jej działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji spółki, oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniu finansowym. A nawet informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia. Oprócz informacji finansowych pisemne sprawozdanie zarządu powinno zawierać informacje podstawowe, w tym o siedzibie i adresie spółki, położeniu zakładów produkcyjnych czy oddziałów, formie prawnej jednostki gospodarczej, o jej działalności i liczbie zatrudnionych pracowników.

Żaden przepis jednak nie podaje gotowego wzoru sprawozdania z działalności. Określa tylko zakres informacji, które powinny być w nim zawarte. Jednak katalog informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności nie jest zamknięty. Wskazuje nam jedynie pewien zakres minimalny pozostawiając zarządowi spółki decyzję co do zakresu sprawozdania.

Zakres sprawozdania z działalności spółki

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1)zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2)przewidywanym rozwoju jednostki;

3)ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4)aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5)udziałach własnych, w tym:

a)przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c)w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

d)liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6)posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7)instrumentach finansowych w zakresie:

a)ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b)przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Przykładowe zestawienie informacji do sprawozdania z działalności 

Poniżej zamieściłam przykładowe zestawienie informacji do ujęcia w sprawozdaniu z działalności spółki akcyjnej.

Informacje ogólne

 1. Podstawowe informacje o spółce
 2. Kapitał zakładowy spółki
 3. Organy spółki
 4. Akcjonariusze spółki
 5. Organizacja spółki
 6. Obszary działalności podstawowej spółki

Sytuacja finansowa spółki

 1. Ocena sytuacji finansowej
 2. Analiza rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów i przepływów pieniężnych
 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe
 4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego
 5. Przyjęta przez spółkę polityka zarządzania ryzykiem finansowym i zastosowane instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem

Ocena działalności spółki

 1. Podsumowanie wyników i kierunki rozwoju działalności spółki
 2. Pozyskanie nowych rynków zbytu i wdrożenie nowych produktów/usług
 3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/przedsiębiorstw/udziałów/akcji
 4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
 5. Przewidywany rozwój spółki w nadchodzącym okresie

Pozostałe obszary

 1. Zatrudnienie i ochrona środowiska naturalnego
 2. Istotne zdarzenia po dacie bilansu
 3. Inne informacje.

Oświadczenia zarządu spółki

 1. Oświadczenie zarządu spółki dotyczące sprawozdania finansowego spółki.
 2. Wnioski zarządu do zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Do tematu sprawozdania z działalności jeszcze powrócę. Postaram się odpowiedzieć na pytania Czytelników bloga.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zatem oficjalnie mogę napisać, że mamy przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020. W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. Z treścią rozporządzenia możecie zapoznać się na stronie dziennikustaw.gov.pl.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020

Powyższe oznacza, że oficjalnie otrzymaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Decyzja Ministerstwa Finansów o wydłużeniu terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020.

Wpis Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020 jest oczywiście aktualny, jednak do terminu na sporządzenia sprawozdania finansowego dodajecie 3 miesiące. Termin przesuwa się Wam na 30 czerwca 2021 r. Do 30 czerwca przesuwa się Wam również termin na sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za 2020 rok.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W większości spółek akcyjnych rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rok 2020 mamy już dawno za sobą. Zatem zapraszam na wpis Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020.

We wtorek 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., które wydłużyło termin na sporządzenie sprawozdania finansowego o 3 miesiące. Zatem poniższy wpis jest aktualny, ale dodajecie do wskazanego terminu 3 miesiące w przypadku sprawozdania finansowego. A to oznacza, że również dodajecie 3 miesiące do terminu sporządzenia sprawozdania z działalności.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Jeśli u Was również rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to do 31 marca 2021 r. jesteście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2020.

Sprawozdanie finansowe sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Podpisuje je osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwykle księgowa) i wszyscy aktualni członkowie zarządu. Sprawozdanie wszyscy podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, kolejnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2020. Sprawozdanie z działalności jesteście zobowiązani sporządzić do dnia 31 marca 2021 r. Zatem podobnie jak sprawozdanie finansowe.

Badanie biegłego rewidenta

Zwykle o tej porze spółki mają już wybranego biegłego rewidenta. Na sporządzenie sprawozdania i opinii przez biegłego rewidenta macie już niewiele czasu. A musicie pamiętać, że najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem musicie udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie z badania. Tak zresztą jak musicie też udostępnić w tym czasie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie i opinię biegłego rewidenta, to należałoby również pamiętać o obowiązkach rady nadzorczej. Do zadań rady należy m.in. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza sporządza i składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie dokonują oceny i sporządzają z niej sprawozdanie.

Musicie tak wszystko zaplanować, aby możliwe było wydawanie odpisów dokumentów najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem. Pamiętajcie, że akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do otrzymania odpisu sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na 30 czerwca 2021 r. zarząd zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności. A także sprawozdanie rady nadzorczej, sprawozdanie i opinię z badania biegłego rewidenta oraz protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie dokumentów rocznych do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie dokumentów bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc walne zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2021 r. to 15 lipca 2021 r. minie Wam ostatni dzień terminu.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2020 w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinię biegłego rewidenta w postaci elektronicznej (xml, doc, pdf i inne) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty (protokół walnego zgromadzenia lub wyciąg z protokołu) – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie składać sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie oddzielnie do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS.

*****************************************************

Ostatnie wpisy blogowe, na które Was zapraszam:

Podsumowanie działalności bloga

Wpis w KRS przyszłych zmian

Wniosek o sprostowanie do KRS

Jeden akcjonariusz w spółce akcyjnej

Czynny żal do CRBR

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.